Privacy Policy

Privacy Statement

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om voor zover mogelijk jouw privacy te beschermen. In deze verklaring lichten wij graag onze aanpak daarvoor aan je toe. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening, accepteer je dit privacybeleid en geef je ons toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor onze dienstverlening. We horen het graag van je als je hier anders over denkt.  

 1. Inleiding

Culture Management BV is een advies- en trainingsbureau op het gebied van organisatieontwikkeling en ondernemingscultuur en begeleidt daarbij de groei van organisaties, teams en individuen. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en klantinformatie is voor ons van groot belang. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zijn toegestaan. Wij hebben voor verschillende doelen jouw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld voor het leveren van diensten zoals met deelnemer en/of werkgever overeengekomen en voor activiteiten die plaatsvinden voorafgaand aan het leveren van onze diensten (zoals het maken van een offerte of het sturen van informatie ter voorbereiding op een training of coachingstraject). De verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk om jou goed van dienst te zijn.

 1. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Culture Management verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Wij bewaren bovenstaande gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om:

 • jou informatie te geven over onze dienstverlening als je daarom vraagt;
 • een offerte uit te brengen en hier vervolgens uitvoering aan te geven;
 • de relatie met jou te onderhouden in het kader van de samenwerking;
 • een factuur te sturen en te verwerken.
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

En verder om:

 • als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in te kunnen schakelen om een aspect of deel van de dienstenverlening voor jou uit te voeren. Dit doen we alleen als je ons daar expliciet toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld een externe trainer zijn of een extern(e) test(systeem) als onderdeel van een assessment, of een ICT-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een online-test-leverancier, CRM-systeem of e-learningplatform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, zijn wij met hen de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden jouw gegevens alleen gebruiken of verwerken voor de met ons afgesproken doeleinden;
 • contact met jou op te nemen voor marketingdoeleinden. Dit doen we alleen als je ons daar expliciet toestemming voor geeft, en uiteraard kun je je daar op elk gewenst moment weer voor afmelden;
 • ze om juridische en/of wettelijke redenen te delen met derden, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Of als we van mening zijn dat toegang tot de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Culture Management, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

 1. Bewaren persoongegevens

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deelnemersgegevens en (factuur)gegevens van onze opdrachtgevers bewaren wij maximaal 7 jaar in onze administratie na de laatste activiteit. Op jouw verzoek kunnen we al jouw gegevens direct na een training of coachingstraject uit ons bestand verwijderen.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Culture Management BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Culture Management BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Inzage, bewaartermijn en beveiliging dossier

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Culture Management BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cmtraining.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Culture Management BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 1. Website

Voor de site van Culture Management BV wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare producten.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Culture Management BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via susanna@cmtraining.nl.

 1. Vragen, verzoeken of klachten

Wij hopen jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat je een helder beeld hebt van wat wij met de gegevens doen die wij van jou ontvangen. Als je hier een vraag, verzoek of klacht over hebt, kun je contact met ons opnemen via susanna@cmtraining.nl of het algemene nummer 085 – 0605045.

Nieuwsgierig?

Wil je eens anders kijken naar leiderschap? Wil je iets anders zien op het gebied van motivatie? Bel of mail ons gerust met vragen